Ohlášky 16.9.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.9. do 23.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

24. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za Milana Mičiníka a jeho rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků 9.30

DPS

Za celou přízeň Ficovu a Adamovu a duše v očistci.
 
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
 
 Ne 25. neděle v mezidobí   

 

7.45 Na poděkování za dožitá léta a požehnání do dalších let.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
13.30 Mše sv. ve Velkém Beranově u příležitosti výročí 700. let obce.
  • Dnes odpoledne jste srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 h. do 17 hodin.
  • V pátek 5. října po mši svaté začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku nebo stáhnout na farních stránkách, odevzdávejte osobně na faře či v sakristii otci Milošovi. Svátost biřmování patří mezi tři svátosti (křest, biřmování a eucharistie), které uvádějí do plnosti křesťanského života. Je to příležitost upevnit svoji víru a přijmout v plnosti Dary Ducha svatého.
  • Příští neděli se koná sbírka, jejíž výtěžek bude vložen do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace v diecézi. Každá farnost za každého svého člena staršího 18 let posílá 1x ročně 280 Kč. Za letošní rok musíme odeslat za naši farnost 94.767 Kč. Dle svých možností tuto sbírku podpořte: kdo může dát 280 Kč, dá tuto částku, kdo nemůže, tak samozřejmě přispěje menší částkou. Díky za jakýkoliv příspěvek. Jsem vám vděčný, že jste ochotni se na financování pastorace a nás kněží v naší diecézi podílet. Vím, že jste někteří uvedenou částkou s předstihem již přispěli do sbírky dvou uplynulých nedělí. Váš příspěvek se neztratil, vaše částka byla započítána do farního účetnictví, ze kterého bude výše uvedená celková částka odeslána.