Manželství

Svátost manželství je možno přijmout, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a zároveň žádný z nich není občansky rozveden po předchozím platném manželství (u nepokřtěného se z hlediska církevního práva považuje za platné a nerozlučitelné manželství uzavřené občanským obřadem). V případě různosti víry budoucích manželů se žádá písemné prohlášení o respektování víry a náboženské výchově dětí. Před uzavřením církevního sňatku absolvují oba snoubenci přípravu, během které se vyřizují všechny formální náležitosti potřebné k platnému uzavření manželství. Vlastním obsahem přípravy, která probíhá ve dnech domluvených s knězem, je výklad manželského slibu, desatero z pohledu manželství, biblický pohled na manželství a samotný průběh obřadu.  Termín svatby je potřebné si rezervovat s předstihem. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve všední den. V neděli a o církevních svátcích se neoddává. K zápisu do matriky oddaných a k sepsání žádosti o uzavření manželství budou oba žadatelé potřebovat potvrzení o křtu ne starší než tři měsíce před dnem sňatku. Z občanskoprávního hlediska si snoubenci rovněž musí vyřídit tzv. “Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství”, které jim vystaví příslušný matriční úřad. Toto osvědčení má platnost 6 měsíců.