Ohlášky 19.6.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.6. do 26.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

12. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
 
Út  
19.00 Za Karla a Ludmilu Cilovy, jejich rodiče a sourozence a tetu Annu.

 

St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Milušku Novotnou, Jaromíra Hrazdíru a jeho rodiče a sourozence.
   
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jana Vondráka, dvoje rodiče a příbuzné.
So  11.00 Svatební obřad Martina Vrábela a Jany Skupové.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 13. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, rodinu Vavruňkovu a Šmejkalovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích.
  • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Doplňujeme výtěžek z farního odpoledne na stavební úpravy na faře, který činí 56.800 Kč. Všem kdo přispěli, patří velké díky. Velké poděkování patří především také všem, kteří jste pomáhali s přípravou farního dne, vám kteří jste zajišťovali různé služby, i vám, kteří jste přispěli potravinami, cukrovím, apod. Díky v neposlední řadě patří všem, kteří jste se za šťastný průběh a příhodné počasí farního dne modlili. Díky všem, kteří jste farní den jakkoli podpořili.
  • Příští neděli je pouť v Petrovicích. Je třeba tam tradičně udělat úklid kostela. Prosím, kdo byste mohl pomoci s úklidem, tak se zapište vzadu na stolečku. Jeli bychom ve čtvrtek v 16.30 h. od kostela v Lukách.
  • V sobotu 2. července zde chtějí uzavřít manželství Martin Singr z Hradce Králové a Lucie Dvořáková z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.