Ohlášky 29.3.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.3. do 5.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle postní   Na společný úmysl:

Za Josefa Pruknera, dvě manželky, syna Josefa a snachu Marii.

Za Josefa a Zdeňku Vondrákovy a celou rodinu.

Za Jana Mana, manželku, syna a duše v očistci.

 
 
 
 
Po     Za živou a + rodinu.
Út      
  Za Marii Čermákovu, rodiče, sourozence a rodinu Holubovu.
St      
  Za rodinu  Rýdlovu, Kučovu, Čičátkovu, za Františka a Kateřinu Munduchovy a jejich děti.
Čt      
  Za farníky.
     
   
  Na poděkování za 45 let manželství, s prosbou o zdraví a pomoc pro celou rodinu.
So     Na společný úmysl:

Za rodinu Brunovu.

Za rodiče Janečkovy, bratra, manželku a celou přízeň.

 
Ne Květná neděle   Na společný úmysl:

Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci

Za Annu a Antonína Hákovy, rodiče a duše v očistci.

Za živé a zemřelé rodiny Tlačbabových a Mrázových.

 

 
 
 

 

  • Každý den je soukromě sloužena mše svatá na úmysly dříve zapsané na konkrétní den, jako je uvedeno v rozpisu bohoslužeb. Mše svaté můžete prožívat s pomocí internetu a v rádiích a v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 
  • V omezené míře pokračuje naše postní snažení: Evangelium této neděle mluví o Ježíšově velikém zá­zraku – o vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45). Na začátku je popisováno utrpení, které prožívala rodina a přátelé nad Lazarovou smrtí. Můžeme zde najít spojitost s Ježíšovými slovy „Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni“ (Mt 5,4). S utrpením se setkáváme i v naší společnosti. Může se týkat přímo nás, našich přátel nebo úplně cizích lidí. Jsou dvě možnosti, jak se k utrpení postavit. Buď můžeme dělat, že utrpení je „tabu“, o kterém se nemluví, nebo můžeme utrpení prožívat společně a navzájem se podporovat. Z Ježíšova postoje jasně vyplývá, že druhá varianta je ta správná. Člověk, který je schopen odevzdat své utrpení Bohu, který soucítí s druhými a sdílí s nimi jejich trápení, získává nakonec od Boha útěchu. Dostává sílu utrpení nést a být oporou pro druhé (srov. Gaudete et exsultate, čl. 76). Ježíš jako pravý Bůh totiž opravdu může slíbit, že plačící budou potěšeni. To dokázal i v dnešním evangeliu. Buďme i my v tomto týdnu zvlášť citliví k druhým, nevyhýbejme se pomoci a naše vlastní utrpení svěřme Ježíši. Nové knížečky s dalšími inspiracemi, jak prožívat nedělní blahoslavenství, najdete opět pod věží v kostele.
  • Kdo se modlíte živý růženec a kartičky si vyzvedáváte v kostele, jsou pro vás připraveny v předsíni kostela u mříže. Můžete se stavit v době, kdy je otevřeno a kartičku s tajemstvím, které pro vás na duben vychází, si vyzvednout. Modlit se lze samozřejmě i bez kartičky.