Zamyšlení o. Bohdana na slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021

Zapečetěný hrob

Druhý den …přišli velekněží a farizeové společně k Pilátovi a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník ještě za živa prohlásil: ,Za tři dny vstanu z mrtvých.´ Dej tedy rozkaz zajistit hrob až do třetího dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukradnout ho a říci lidu: ,Vstal z mrtvých.´ Pak by ten poslední podvod byl ještě horší než první. Pilát jim odpověděl: „Tady máte stráž. Jděte a zajistěte hrob, jak za dobré uznáte.“ Oni šli a zajistili hrob tím, že zapečetili kámen
a postavili stráž.
(Mt 27, 62-66)

Farizeové a velerada mohli být spokojeni: ten buřič je mrtvý, neožije, a my máme všechno dobře zajištěno, aby se jeho učení nešířilo dál. – Jenomže to nešlo dále tak, jak si velerada přála. Ježíš a jeho Evangelium nebyly zapomenuty ani v životě velerady, ale ani v dobách všech dalších mocipánů, kterým byl Kristus trnem v oku. Císař Dioklecián dal razit pamětní minci na památku vyhlazení křesťanů. Kde je on, kde jsou všichni ti další, kteří se snažili křesťanství zničit
a vzpomínku na Krista vytlačit z myšlení lidí? Krista, žijícího v lidech, nemohla zabít ani mexická revoluce ani jakákoli jiná revoluce, kolik jich bylo a ještě bude, včetně té „Velké říjnové“. Kde jsou všichni ti, kteří v různých dobách prohlašovali křesťanství za zastaralé, a kam zapadly jejich „moderní a pokrokové“ světové názory? Krista nemohou ani dnes ze života vyřadit lidé, popírající Boha: prostě proto, že Bůh je realita, kterou není možno odstranit žádným lidským přáním. Ježíš žije. Přišel proto na svět, aby pomohl vítězit dobru nad zlem a otevřel člověku bránu Života. My, lidé, máme pak plnou svobodu buď jít s Kristem životu vstříc, nebo se zařadit s Kristovými nepřáteli pod korouhev smrti. Ježíš však každého z nás volá s láskou. Nepřeslechněme jeho tichý hlas v rámusu světa.

Prožíváme letošní Velikonoce neobvyklým způsobem, jsme nuceni žíti ve větší izolaci od lidí, než jsme tomu byli zvyklí. Dejme tedy Kristu příležitost, aby on sám promluvil do našich srdcí. Volejme ho, pozvěme ho, nechme se jím vést v tomto světě, zamlženém všelijakými pochybnými lidskými tužbami, které jen klamou. Jděme s důvěrou a s radostí za ním, který z mrtvých vstal
a je světlem tomuto světu. Ježíš je život, radost a mír. „Posilněme klesající kolena!“ – nebojme se koronaviru ani ničeho jiného. On přemohl smrt a je stále s námi!

 

Požehnané svátky! Váš Bohdan.